Välkomna till förskoleklassen

 Det brukar alltid finnas frågor inför förskoleklassen och vi har försökt att sammanställa de vanligaste om skolskjuts, antagning, förskoleklassen och fritids och de kan du läsa här. 

Förskoleklassens verksamhet styrs av skollagen och läroplanen.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vår målsättning är:

  • att alla barn skall känna sig trygga, bli respekterade och visa respekt och få social kompetens.
  • att alla barn får inflytande och större eget ansvar för sin omgivning och sitt eget lärande.
  • att alla barn skall känna arbetsglädje och lust att lära samt utveckla sin kreativitet, språkliga medvetenhet och matematiska förmåga.
  • att alla barn skall trivas i naturen och känna dess växlingar och få upplevelser som ökar barnens kunskaper och nyfikenhet.

Tyngdpunkten i förskoleklassernas verksamhet är inlärning genom lek. Leken utvecklar barnens fantasi, lust, glädje, nyfikenhet, kreativitet, det sociala samspelet och den ger barnen nya erfarenheter. Eleverna gör samarbetsövningar, tränar på konfliktlösning, regler och rutiner.

Genom att lyssna på barnen ger vi dem inflytande. Vi har klassråd regelbundet där eleverna får vara med och bestämma om olika frågor i förskoleklassen. På skolan har vi ett elevråd där också elever från förskoleklassen deltar. Vi har även sokratiska samtal där vi i mindre grupper diskuterar berättelser, dikter eller bilder. Under dessa samtal tränar vi att lyssna på varandra utan att avbryta och att framföra åsikter samt att diskutera. Vi arbetar också med Thinking Based Learning, där eleverna tränas i olika sätt att tänka och förmedla sina tankar, utveckla sin tilltro till sig själv samt sin förmåga att samarbeta.

Alla elever på Ramsta skola har elevledda utvecklingssamtal. Eleverna kan därigenom se sitt eget lärande och ta större ansvar för sitt lärande. På höstterminen har vi samtalen i form av ett Öppet hus och eleverna visar arbeten och lokalerna för sina föräldrar. Vårterminens samtal fokuserar mer på vad eleverna har lärt sig i förskoleklassen.

Vi har ett tematiskt arbetssätt där metoder och innehåll integreras, där skapandet, leken, språket, sociala utvecklingen och lärandet vävs in. Flera gånger i veckan har eleverna språklekar till exempel Bornholm och Havsäventyret, där barnets fonologiska och fonemiska medvetenhet utvecklas. Arbetet med fonologisk medvetenhet är en del av barnens väg till läsning och skrivning. Den matematiska förmågan tränas genom praktiska övningar och vävs in i det vardagliga arbetet. Begrepp, problemlösningar, kommunikation, experiment/utforska och rimlighetsövningar ingår i förskoleklassens arbete.

Inom naturprofilen är vi i skogen en heldag i månaden.

I undervisningen erbjuds en variation av arbetssätt genom lek, rörelse och skapande.

Våra skoldagar startar kl. 8.45 och slutar kl. 13.45. 

Uppdaterad: