Förväntansdokument

Förväntansdokument – Uppsala kommun

Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad skolgång. I skollag och läroplan tydliggörs de förväntningar elev och vårdnadshavare kan ha på skolan. Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och ska skapa de allra bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Det kräver att skola och hem samarbetar.

Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller inom Uppsala kommuns kommunala skolor. Dokumentet blir komplett när den enskilda skolan formulerar egna förväntningar.

Forskning visar att positiva förväntningar bidrar tillökade förutsättningarför att elever ska bli motiverade till skolarbete. Därmed ökar även förutsättningarna för elever att nå utbildningens mål.

En trivsam miljö innebär att alla bidrar genom att visa hänsyn, har ett trevligt språk och värnar om skolans yttre och inre omgivning. En skola fri från kränkningar bygger på att alla har tolerans för och respekterar olikheter.

Ramsta skolas förväntansdokument

Som elev och vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av skolan:

 • Att skolan arbetar för att alla elever ska ha inflytande och vara delaktiga i sitt lärande och i sitt skolarbete.
 • Att skolan kontinuerligt ger elev och vårdnadshavare information om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.
 • Att skolan arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga i  skolan.
 • Att all personal arbetar förebyggande och alltid griper in vid misstanke om kränkande behandling och hjälper eleverna hantera konflikter eller andra problem.
 • Att respons på skickad e-post kan förväntas inom två arbetsdagar. Telefonkontakter sker under arbetstid, kl. 08 -17, de dagar läraren är i tjänst.

Ramsta skolas elever har själva uttryckt dessa förväntningar på skolans personal:

 • Att du är snäll och rättvis.
 • Att du lär ut bra och planerar lektionerna.
 • Att du ger oss uppmuntran.
 • Att du lyssnar på oss.

Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss följande:

 • Att ditt barn kommer mätt och utsövt till skolan.
 • Att du stöttar ditt barn i skolarbetet och att de har med rätt utrustning.
 • Att du kontaktar undervisande lärare om det är något du undrar över.
 • Att du pratar i positiva ordalag om skolan inför ditt barn.
 • Att du tar del av information samt deltar i de möten och samtal som skolan kallar till.

Av dig som är elev på skolan förväntar vi oss följande:

 • Att du hela tiden gör ditt bästa för dagen och tar ansvar för ditt skolarbete.
 • Att du bidrar till arbetsro på skolan.
 • Att du gör dina läxor så som vi kommit överens om och att du har med dig rätt utrustning till skolan.
 • Att du har en positiv attityd och visar intresse i klassrummet.
 • Att du respekterar elever, lärare och övrig personal.
 • Att du är rädd om vår skola och de saker du använder.
Uppdaterad: