Verksamheter

På Ramsta skola har vi elever från förskoleklass till årskurs 6. Vårt fritidshem har två avdelningar, Björken och Ängen. 

Under skoldagen bedriver fritidspersonalen rastverksamhet på alla raster.  På detta sätt följer de elevernas hela dag, vilket gynnar elevernas känsla av trygghet.

Ramsta skola arbetar med Trivselprogrammet (TL) främst för att aktivera eleverna under raster. Även under teoretiska lektioner använder lärarna trivselprogrammets rörelsepauser med syfte att höja elevernas puls och koncentration. Trivselprogrammet är ett sätt att arbeta med inkludering där vi strävar efter att:

• öka trivseln
• främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
• bygga goda vänskapsrelationer
• förebygga konflikter och mobbning
• främja värderingar som inkludering, vänlighet och
  respekt
• främja ökad aktivitet i undervisningen

Elever väljs ut till trivselledare och ansvarar tillsammans med ansvarig personal för att planera, leda och utvärdera lekar och andra aktiviteter. De utbildas i hur detta kan göras med fokus på vänlighet och respekt. Trivselledarna bär västar för att visa vem som leder leken och för att signalera att de roliga aktiviteterna drar igång!

Vill du veta mer om Trivselledare och vad de gör så kan du läsa mer här.

Alla klasser har utomhusundervisning en heldag varje månad. De äldre eleverna tillagar sin mat i skogen och de yngre äter i matsalen.
Skolan arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten. Vi vill förmedla en positiv framtidstro för alla våra elever.

Skolan har behörig personal med hög kompetens inom alla områden. Genom tydlig samverkan mellan de olika personalgrupperna erbjuder vi trygghet och kontinuitet i elevens lärande.

Elevhälsoteamet har en central roll på skolan.

Vår verksamhetsidé är att:

  • Vi arbetar för att ge alla våra elever grundläggande och fördjupade ämneskunskaper.

  • Vi ger alla elever förutsättningar till fortsatt eget lärande.

  • Vi ger alla elever möjlighet att utvecklas till kreativa, ansvarstagande och nyfikna världsmedborgare som visar respekt för alla människors lika värde.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheter