Elevhälsa

Elevhälsa omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser med ett förebyggande och hälsofrämjande fokus för att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever. Elevhälsoteamet, inkluderande skolsköterska, skolpsykolog, kurator, speciallärare och rektor, möts regelbundet för att följa upp och utveckla insatser för organisationen, årskurserna och enskilda elever.

På Ramsta skola bedrivs ett aktivt arbete för att skapa gynnsamma förutsättningar för elevernas lärande och välbefinnande. Lokalerna är utformade för att vara stimulerande lärmiljöer med flexibel möblering som anpassas efter dagens undervisning. Alla klassrum och matsal är utrustade med ljudabsorberande skärmar för att minimera störande ljud och främja koncentrationen. Målet är att alla elever ska ha tillgång till egna arbetsplatser som främjar en god studiero. Vid behov finns även alternativa arbetsplatser både inom och utanför klassrummen för att möta individuella behov. 

Teknologiska resurser, såsom smartboards, finns tillgängliga i alla klassrum och eleverna har tillgång till digitala hjälpmedel, inklusive inlästa material och traditionella böcker. För att skapa struktur och stödja tidsuppfattningen används time-timers i alla klassrum. 

All personal är välutbildad och har kunskap om olika undervisningsmetoder för att kunna differentiera undervisningen efter elevernas behov. Rutiner för att skapa förutsägbarhet och visuellt stöd genomsyrar hela verksamheten. Lärarna har regelbundna träffar med skolans specialpedagog/speciallärare och har också möjlighet till handledning av skolans psykolog och kurator för att säkerställa att elevernas behov möts på bästa möjliga sätt.

På Ramsta skola är elevhälsan en integrerad del av verksamheten där alla elever anses vara allas ansvar. Genom aktivt arbete och anpassningar i lärmiljöer och undervisning strävar man efter att främja elevernas lärande och välbefinnande. Anpassningar kan vara i form av extra stöd i klassrummet eller mer omfattande åtgärdsprogram, som utreds och följs upp av elevhälsoteamet. Särskilt stöd kan innebära enskild undervisning eller andra anpassningar för att möta elevens behov

Här kan du läsa elevhälsoplanen (PDF, 362 KB).

Uppdaterad: