Ramsta skolas läxpolicy

På Ramsta skola har vi valt att ge våra elever läxor. Läxan är förberedd av läraren, innehåller moment som eleven redan känner till och är utformad på sådant sätt att eleven klarar av att utföra den själv. Läxan är ett komplement och extra träning på det som man gått igenom i skolan eller en förberedelse för ett planerat undervisningsmoment. Vårdnadshavaren kan delta och stödja sitt barn med läxarbetet, men ska inte ikläda sig lärarrollen. Läxan följs alltid upp i skolan.

Syftet med läxläsning är att:
• stärka lärandet samt befästa kunskaper
• träna eleven att ta ansvar för sina studier
• ge eleven studievana
• ge föräldrarna en inblick i vad eleven tränar på i skolan

Vad är en läxa?
• Förberedande inför kommande lektion
• Undersökning t ex mäta vardagsrummet, undersöka växter i närmiljön intervjua någon, söka och samla fakta
• Problemlösning t ex lösa ett tekniskt, matematiskt, naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt problem
• Färdighetsträning t ex träna att läsa, skriva och räkna
• Fördjupande, reflekterande t ex att fundera kring vad som skulle hända om jorden skulle sluta snurra

Hur mycket läxläsning?

Förskoleklass
Inga läxor

Åk 1 - 3
• Läsning av litteratur varje dag. Tyst läsning, högläsning och lästräning.
• Läxarbete (exklusive läsning), förslagsvis ca 15 – 20 minuter, fyra dagar i veckan.

Åk 4-6
• Läsning av litteratur varje dag. Tyst läsning, högläsning och lästräning.
• Läxarbete (exklusive läsning), 30 minuter varje dag, fyra dagar i veckan.

Tidsangivelserna ovan är riktlinjer. Elever arbetar olika fort och uthålligheten och koncentrationsförmågan varierar. Svårighetsgraden anpassas efter elevernas individuella kunskapsnivå.

Hur kan föräldrar hjälpa till?
• Se till att det finns en bestämd tid och plats för läxläsning.
• Visa att du tycker det är viktigt med skolarbete och att läxorna utförs i tid och i handling.
• Ge ditt stöd och var generös med uppmuntran.
• Be ditt barn berätta om läxan och att förklara dess innebörd.
• Följ upp läxan med ditt barn om det fungerar.
• Påminn barnet om att ta med läxböcker hem och tillbaka till skolan i tid.

Om det visar sig att ditt barn inte förstår läxan eller klarar av den, då är det skolan som måste hjälpa till bättre. Kontakta undervisande lärare, vilket visar att du bryr dig om ditt barns skolarbete. Vi är mer än glada att få denna kontakt. Tillsammans kommer vi fram till lämplig läxa för ditt barn och rätt hjälp och stöd från skolan. Glöm inte att det är ditt barn som ska utföra läxan, om det inte direkt framgår att det är något ni ska göra tillsammans. Din uppgift som förälder är att uppmuntra, fråga och stötta.
Har du frågor kring ditt barns läxor, är det viktigt att du hör av dig till läraren.

Övrigt
• Arbetsuppgifter avsedda för lektionstid som ej avslutas under lektionstid räknas som hemuppgift och ej som läxa.
• Efter frånvaro/ledighet från skolan är det elevens/vårdnadshavarens ansvar att ta reda på vad eleven missat samt vilka läxor som läraren har gett.

Uppdaterad: