Ramsta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen).
I Ramsta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 1 MB) hittar du skolans främjande och förebyggande arbete kring trygghet på skolan samt rutiner om något inträffar. Åtgärderna som finns i planen bygger på den utvärdering och kartläggning som gjorts tillsammans med eleverna.
 
  
Uppdaterad: